Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronavirus:
Introductie
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - Tegemoetkoming loonkosten
Handreikingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)
Vakantiedagen of (kortdurend) zorgverlof of toch calamiteitenverlof?
Aanvraag compensatie transitievergoeding
Tot slot
 
Introductie
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitwerking van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), handreikingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA), hoe om te gaan met vakantiedagen of (kortdurend) zorgverlof en het aanvragen van een compensatie transitievergoeding.
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - Tegemoetkoming loonkosten
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.
Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.
Vooral géén paniek, de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
 
Het kabinet wil het mogelijk maken dat u uw personeel kunt doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor uw bedrijf. Zoals gezegd kunnen bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom ontvangen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat u de medewerkers hun reguliere salaris blijft doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 
Omzet
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier.
Vervolgens wordt dit vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.
 
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.
 
Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.
 
De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.
 
Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.
 
Aanvragen, voorschot en uitbetalen
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij het UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht het UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.
 
Thans zijn wij de regeling tot in detail aan het bestuderen om er voor te zorgen dat wij uw vragen adequaat kunnen beantwoorden en de aanvragen op een zorgvuldige wijze worden ingediend. Veel aanvragen zullen maatwerk zijn! Wij komen daar in een volgende nieuwsbrief op terug.
Graag verzorgen wij voor u de aanvraag. Neem contact op met Natasja Sperling- Schut of Letty Voets.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Handreikingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)
Gebruikelijk loontoets voor DGA
Als u werkzaam bent in een onderneming waarin u (indirect) meer dan 5% aandelen bezit, geldt voor u de regeling gebruikelijk loon. De Belastingdienst verwacht dat u als DGA een loon krijgt dat past bij uw functie en management fee.

Nu door de coronacrisis voor veel bedrijven de situatie onzeker is, kan het zijn dat u als DGA aan uzelf minder loon wilt uitbetalen of misschien tijdelijk de salarisbetaling wilt stopzetten (en indien mogelijk het ‘gemiste’ salaris later in het jaar inhalen). Als het besluit om uw loon te verlagen direct samenhangt met het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, verwachten wij dat dit geen problemen op zal leveren met de Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat uw rekening courant opnamen beperkt blijven. Het zal naar verwachting niet worden geaccepteerd dat u uw salaris verlaagt en tegelijkertijd via rekening courant geld op gaat nemen of dividend uit gaat keren. Als er over een aantal maanden een beter beeld is van de impact van de coronacrisis op uw bedrijfsvoering, kan uw gebruikelijk loon over 2020 verder beoordeeld worden.
 
Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) ook voor de DGA
In onze vorige nieuwsbrief (nummer 5) hebben we u geïnformeerd over de Tozo. Zelfstandig ondernemers waarvan het inkomen onder het sociaal minimum komt als gevolg van de coronacrisis kunnen een beroep doen op deze regeling. Ondersteuning wordt gegeven in de vorm van inkomensondersteuning tot het sociaal minimum (gift) en in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen 2% debetrente per jaar gedurende een looptijd van drie jaar.
 
Ook een DGA van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op deze tijdelijke regeling indien hij voldoet aan de volgende eisen:
  • Er wordt voldaan aan het urencriterium: minimaal 1225 werkzame uren voor de onderneming per jaar;
  • Er is sprake van volledige zeggenschap en van het dragen van financiële risico’s;
  • De DGA verklaart en kan aannemelijk maken dat zijn B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

NOW ook van toepassing op DGA?

Alleen DGA`s die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (er is in feite een “fictieve” dienstbetrekking/gezagsverhouding) komen in aanmerking voor de NOW-subsidie. Voor het verkrijgen van de NOW-subsidie is het een vereiste dat het loon in de subsidie-periode zo veel mogelijk gelijk wordt gehouden. We verwijzen voor de verdere voorwaarden naar het artikel over de NOW in deze nieuwsbrief.
 
Betaalpauze privé hypotheek
Veel geldverstrekkers geven een betaalpauze van 3 maanden voor de hypotheeklasten in privé. Informeer bij uw bank wat de mogelijkheden zijn indien u liquiditeitskrapte heeft of verwacht te krijgen.
 
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Albert de Jager, Ad Versluis of uw contactpersoon.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Vakantiedagen of (kortdurend) zorgverlof of toch calamiteitenverlof?

Wat zijn de mogelijkheden die u als werkgever heeft met alle vragen over verlof? Hierbij een aantal antwoorden op vragen zoals in de wet is bepaald. Let op: als bij uw onderneming een CAO van toepassing is kunnen er andere regels gelden.
 
Mag ik de loonbetaling staken tijdens (preventieve) quarantaine of omdat een huisgenoot koorts heeft?
Nee, dat mag u niet. U bent verplicht om het loon van de werknemer door te betalen gedurende quarantaine. De wet schrijft voor dat de werkgever het loon doorbetaalt als de oorzaak van niet werken in redelijkheid niet voor rekening van de werknemer komt. Quarantaine komt redelijkerwijs niet voor rekening van werknemer, zodat het loon betaald moet worden.
 
Mag ik de vakantiedagen afschrijven als een werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt?
Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, behoudt hij het recht op zijn loon en worden geen vakantiedagen afgeschreven. U kunt vragen aan de werknemer bewijs aan te leveren van zijn ziek zijn tijdens de vakantie. Het beste is wel als dit vastligt in een ziekteverzuimreglement.
 
Mijn werknemer heeft een zieke huisgenoot die verzorging nodig heeft; moet ik het loon doorbetalen?
Nee, maar de werknemer kan als er sprake is van noodzakelijke verzorging zorgverlof opnemen. Uw werknemer mag maximaal tweemaal de wekelijkse arbeidsduur als kortdurend verlof opnemen. Let op: bij ziekenhuisopname is geen sprake van zorgverlof; in de zorg is dan al voorzien. Betrek hierin ook of uw werknemer de enige is die deze zorg kan verlenen.
 
Hoeveel salaris moet ik doorbetalen bij kortdurend zorgverlof?
Tijdens het verlof moet u ten minste 70% van het salaris doorbetalen. Als dat minder is dan het minimumloon, moet u het minimumloon doorbetalen.

Door corona heeft de zieke huisgenoot 3 weken verzorging nodig. Moet ik mijn werknemer toestemming verlenen en wat kost mij dat?
Als sprake is van noodzakelijke verzorging moet u aansluitend op het kortdurend zorgverlof het langdurige zorgverlof toekennen voor maximaal zesmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer heeft dan geen recht op loon.

De school van het kind van mijn werknemer is gesloten vanwege het coronavirus. Nu kan mijn werknemer niet naar het werk omdat mijn werknemer thuis moet blijven bij het kind. Mijn werknemer kan ook niet vanuit huis werken. Heeft mijn werknemer recht op calamiteitenverlof en zo ja moet ik het loon doorbetalen? 
Ja, uw werknemer heeft recht op calamiteitenverlof en u moet dan ook 100% loon doorbetalen. Het verlof duurt zolang de werknemer nodig heeft om het probleem op te lossen. Dat kan enkele uren maar hooguit enkele dagen zijn. Het hangt van de gezinssituatie af of calamiteitenverlof noodzakelijk is. Denk daarbij aan vragen als: hoe oud is het kind/de kinderen, is/zijn beide ouder(s) werkzaam en is thuiswerken voor beiden onmogelijk? Zit er ruimte in de werktijden? Kunnen de kinderen ook een deel van de tijd alleen zijn? Is andere opvang beschikbaar, bijvoorbeeld door familie of andere ouders? Is er sprake van een cruciaal beroep waarbij toch kinderopvang beschikbaar is?

Het lukt mijn werknemer niet om opvang te regelen? Moet ik kortdurend zorgverlof geven?
Nee, het is aan de ouders om opvang voor de periode na het calamiteitenverlof te regelen. Een mogelijkheid is het opnemen van vakantiedagen of onbetaald (ouderschaps)verlof.

Kan ik mijn werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen?
Nee, dat kan niet. U kunt het ze wel vragen uiteraard, maar ze hoeven daar geen gehoor aan te geven.

Kan ik mijn werknemers verplichten om hun overuren op te nemen?
Dat ligt er aan wat u in algemene zin hierover heeft afgesproken met uw werknemers.

Mijn werknemer heeft al vakanties gepland staan en ik was akkoord, moet ik nu akkoord gaan met niet opnemen?

Nee dat hoeft u niet. Als de werknemer verlof heeft aangevraagd en u heeft dat goedgekeurd dan is het definitief. Uw werknemer kan van zijn vakantiedagen genieten ook al is het niet op de manier die de werknemer zelf graag wilde.

Wat te doen met de wettelijke vakantiedagen van vorig jaar?

Per 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen van 2019. U moet uw werknemers daar wel op wijzen en de werknemer moet in staat zijn om die vakantiedagen te genieten. Het niet naar het werk te hoeven gaan is voldoende om de vakantiedagen als genoten te beschouwen.

Heeft u deze vragen en antwoorden doorgenomen dan zult u merken dat het toepassen niet altijd eenvoudig is en daarmee ook wellicht soms onduidelijk.
Deze FAQ probeert u een inzicht te geven in wat er wettelijk is geregeld, meer mag natuurlijk.
 
Onze HRM’ers  helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing.
 
Heeft u vragen of wilt u hierover van gedachten wisselen bel dan met 
Natasja Sperling- Schut of Peter Roskam.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Aanvraag compensatie transitievergoeding
Dit onderwerp staat los van de coronacrisis, maar aangezien dit actueel is nemen wij dit in deze nieuwsbrief gelijk voor u mee.

Heeft u in de afgelopen jaren afscheid genomen van een zieke werknemer en daarbij transitievergoeding betaald? Grote kans dat u hiervoor een compensatie kunt ontvangen.
Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij hebben moeten betalen bij het ontslaan van een twee jaar zieke werknemer. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

Wat te doen?
Zorg dat u de aanvraag “compensatie voor de transitievergoeding” die u betaald heeft in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020, uiterlijk 1 oktober 2020 heeft ingediend bij het UWV. Per 1 april 2020 komt hiervoor een formulier beschikbaar vanuit het UWV. Er wordt een grote stroom met aanvragen verwacht, derhalve is ons advies om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.
 
Heeft u vragen of kunnen wij u helpen met het verzorgen van de aanvraag? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht specialist Natasja Sperling- Schut.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tot slot
Uw contactpersoon, onze adviseurs beseffen maar al te goed waarmee u nu te maken heeft en met welke onzekerheden dit omgeven is. Weet dat u altijd op ons kunt terugvallen en we er alles aan doen om tot oplossingen te komen.
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatie sites beschikbaar zoals:
 
Namens directie en medewerkers wensen wij iedereen sterkte en succes om uw onderneming door deze moeilijke tijd heen te loodsen.
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi