Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronavirus:
Introductie
Steunakkoord opschorting huur voor winkeliers
Financiële problemen klant? Toch tijdig facturen
Het belang van een goed (levens)testament
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
Update continuïteitsbijdrage zorgaanbieders
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Tot slot
 
Introductie
Het kabinet wil niet in één keer, maar ‘stap voor stap’ naar versoepeling van de getroffen corona-maatregelen. Dat vertelde premier Mark Rutte in een persconferentie na crisisberaad. Deze boodschap betekent dat we met elkaar alert moeten blijven op onze bedrijfsvoering, in overleg met elkaar oplossingen bedenken, creativiteit maximaliseren en de regelingen gebruiken die de overheid ter beschikking heeft gesteld. Hierbij helpen wij u graag en wij geven u hierbij nog enige bruikbare informatie.
 
Steunakkoord opschorting huur voor winkeliers
Brancheverenigingen van vastgoedbeleggers en vastgoedeigenaren (waaronder Detailhandel Nederland, INretail, Vastgoed Belang en VGO) hebben een akkoord bereikt met winkeliers en de overheid. Het betreft een niet-bindend (steun)akkoord dat bedoeld is om richting te geven aan onderhandelingen tussen verhuurders enerzijds en huurders anderzijds.

Op grond van het akkoord moeten retailers, die getroffen zijn door de coronacrisis opschorting van de huur krijgen over de maanden april, mei en juni. Winkeleigenaren komen in aanmerking bij een omzetverlies van minimaal 25%, welke het gevolg is van de coronacrisis. De opschorting moet gaan om minimaal 50% van de huur en kan, afhankelijk van proportionaliteit en draagkracht van zowel huurder als verhuurder, oplopen naar 75% of 100%. Verder is afgesproken dat winkeliers afzien van eenzijdige betalingsregelingen en zich committeren aan huurbetalingen, voor zover binnen hun mogelijkheden.
Partijen hebben reeds vooruitgekeken en over kwijtschelding gesproken. Daadwerkelijke kwijtschelding wordt echter pas bespreekbaar als de feitelijke impact na drie maanden duidelijk is.

Nogmaals, het akkoord is niet-bindend. Detailhandelaars moeten er derhalve nog steeds in onderling overleg met hun verhuurders uit trachten te komen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Maarten Tissink. 
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Financiële problemen klant? Toch tijdig facturen
Het is niet ondenkbaar dat één of meerdere van uw klanten/afnemers in financiële moeilijkheden zijn geraakt door de coronacrisis. Wellicht hebben ze u reeds verzocht om de facturen later te kunnen betalen of heeft u andere betalingsafspraken gemaakt. Ondanks dergelijke afspraken adviseren wij u toch tijdig een factuur te sturen, teneinde problemen met de fiscus te voorkomen. Als ondernemer bent u immers verplicht een factuur te sturen aan zakelijke afnemers aan wie u goederen en/of diensten levert, in principe uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is geleverd.
 
Het staat u vrij uw afnemers al dan niet extra leverancierskrediet te geven en/of een langere betaaltermijn aan te bieden. Dat u uw factuur pas later betaald krijgt, heeft geen invloed op uw btw-aangifte, ervan uitgaande dat u het factuurstelsel hanteert. U neemt het bedrag van de levering dus op in het aangiftetijdvak waarin u de factuur stuurt. U kunt overigens vanwege de coronacrisis voor een periode van drie maanden uitstel van betaling van de btw aanvragen, tegen slechts 0,01% rente op jaarbasis.
 
Heeft u, uw klant een factuur gestuurd, maar ziet het ernaar uit dat deze niet betaald wordt, dan kunt u de btw terugvragen zodra zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) niet wordt betaald. Wanneer de rekening na het terugvorderen van de btw toch nog wordt betaald, moet u het bedrag aan omzet en btw in de eerstvolgende btw-aangifte weer opnieuw aangeven.
 
Laat u over de verdere voorwaarden informeren door een van onze fiscalisten.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Het belang van een goed (levens)testament

Door de uitbraak van het coronavirus zien wij steeds meer vraag naar het opstellen van een passend (levens)testament. Hierbij geven wij u een korte uiteenzetting wat zo’n document voor u kan betekenen en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.
 
In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen voor de situatie dat u wilsonbekwaam bent geworden; bijvoorbeeld als gevolg van een coma-situatie of Alzheimer. U bepaalt in dit document wie over uw verschillende vermogensbestanddelen mag beschikken en op welke wijze. Bijvoorbeeld:

  • Is uw partner bevoegd om de gezamenlijke woning te verkopen?
  • Mogen ten laste van uw vermogen schenkingen worden gedaan?

 
Daarnaast kunt u in een levenstestament wensen vastleggen op medisch gebied; wie mag er met de dokter spreken, in welke situatie wenst u behandeld te worden en wanneer niet meer (handelingsge-/verbod).
 
In uw testament bepaalt u aan wie en op welke wijze u uw vermogen achterlaat. Daarnaast benoemt u in dit document de executeur en eventuele voogd en/of bewindvoerder. Daarbij is het van belang om bij het opstellen van deze wensen de fiscale consequenties in beeld te brengen. Dit geldt voor iedereen, maar zeker indien u (mede-) eigenaar bent van een onderneming.
 
Bent u (mede-)aandeelhouder van een B.V. dan kan naast het (levens)testament de oprichting van een Stichting Administratiekantoor (STAK) gewenst zijn. In deze STAK benoemt u een vervangend bestuur voor het geval dat u deze rol zelf niet meer kunt vervullen. Het vervangend bestuur zorgt voor continuatie van de onderneming zonder dat u hiermee uw familieleden/erfgenamen belast.
 
Heeft u nog geen (levens)testament of wilt u een check van uw bestaande document, neemt u dan contact op met onze estate planners Ad Versluis of Tabitha Rozeboom Bos. 
Zij inventariseren uw wensen en maken u attent op de verschillende (on)mogelijkheden en hebben oog voor de fiscale optimalisatie. Zij hebben korte lijnen met diverse notarissen die uw wensen vervolgens notarieel vastleggen.

Bel 0180 64 54 64 of mail
 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de TOGS-regeling;
de € 4.000 compensatie voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. Er geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling. De
SBI-code waarmee uw onderneming staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel moet zijn opgenomen in de lijst. De lijst met SBI-codes is recentelijk verder uitgebreid met bepaalde activiteiten op het gebied van groothandel en dienstverlening praktijken in de gezondheidszorg.
 
Voor de groothandel geldt als aanvullende voorwaarde dat tenminste 70% van uw omzet komt van ondernemers die als eerste in aanmerking kwamen voor de TOGS (de tabel 1 SBI-lijst) of dat tenminste 70% van uw omzet voortkomt uit activiteiten die de overheid nu vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.
 
Voor horecaondernemingen en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, autorijschool) mag het privéadres van de eigenaar of eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres. Als horecaondernemer verklaart u in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. In alle gevallen geldt dat er sprake moet zijn van minimaal € 4.000 aan vaste lasten in 3 maanden; niet zijnde personeelskosten.
 
Overige ondernemingen kunnen nu ook in aanmerking komen voor TOGS als zij een vestiging hebben die fysiek afgescheiden is van de privéwoning en die een eigen opgang of toegang heeft, maar wel hetzelfde adres heeft als de woning. Bewijsstukken hiervan worden met de aanvraag meegestuurd. 
 
Ook als zorgondernemer komt u mogelijk in aanmerking voor de vergoeding, indien u na de tegemoetkoming vanuit de zorgverzekeraars (zie navolgend onderwerp) nog minimaal € 4.000 omzetverlies lijdt en € 4.000 vaste lasten heeft. Als zorgondernemer kunt u de aanvraag waarschijnlijk indienen vanaf 22 april.
 
Check op de site van rvo.nl of uw SBI-code op de lijst voorkomt. Staat uw SBI-code er niet bij, maar zou dit naar uw mening wel terecht zijn dan kunt u dit via de website van rvo.nl melden.
 
Heeft u vragen of wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen, neem dan contact op met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Update continuïteitsbijdrage zorgaanbieders

Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.
 
Deze regeling geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten. Deze regeling is van toepassing op het deel verzekerde zorg van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering (voor het niet-verzekerde deel komt u mogelijk in aanmerking voor andere rijksregelingen zoals de NOW). Opticiens en niet-gecontracteerde audiciens zijn uitgesloten van deze regeling.
 
Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen – en zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn andere financiële afspraken gemaakt.
 
Het aanvraagproces zal in mei 2020 van start gaan. De exacte datum is op dit moment nog niet bekend. Zorgaanbieders in bepaalde sectoren die écht niet kunnen wachten tot mei, omdat de financiële nood hoog is, kunnen in april een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen bij Vecozo, het landelijk communicatiepunt voor de zorg. Deze vooruitbetalingsregeling is van toepassing op:
 
Gecontracteerde zorgaanbieders

  • Fysiotherapeuten: vanaf 14 april
  • Mondzorg: vanaf 16 april
  • Eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandig behandelcentrums: vanaf 20 april

 
Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Voor niet-gecontracteerde aanbieders uit bovenstaande branches is de aanvraagprocedure nog in ontwikkeling. Informatie hierover volgt nog.
 
Komt u niet in aanmerking voor de vooruitbetalingsregeling, maar komt u wel in acute financiële problemen? Neem dan contact op met uw primaire zorgverzekeraar, met een kopie aan de NZa (info@nza.nl).
 
Inhaaleffect
De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald. Deze wordt echter (voor zover dat mogelijk is) wel verrekend met de productie van de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna.
 
Heeft u vragen over de continuïteitsbijdrage al dan niet in combinatie met andere rijksregelingen neem dan contact op met Alexander Houtman.

Bel 0180 64 54 64 of mail
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij uitvoerig over deze regelingen gecommuniceerd. Deze nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website https://www.hoekenblok.nl/actueel/.

Wat we u nog willen meegeven is dat wanneer de voorlopige subsidie met betrekking tot de NOW-regeling is ontvangen en uw bedrijf heeft een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dan bent u verplicht deze te informeren dat er subsidie is verleend. Indien u geen OR of PVT heeft dan zult u uw werknemers hierover moeten informeren.
 
Mocht u hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact op met Natasja Sperling - Schut of Letty Voets.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tot slot
Uw contactpersoon en/of onze specialisten staan voor u klaar met raad en daad. 
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:
 
Namens directie en medewerkers heel veel succes en steun om uw bedrijf door deze crisis heen te loodsen.
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi