Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronavirus:
Introductie
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald
Tot slot
 
Introductie
In deze nieuwsbrief treft u nieuwe aanpassingen aan van de NOW-regeling, alsmede nadere informatie over vergoeding kinderopvang.
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij uitvoerig over deze regeling gecommuniceerd. Deze nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website https://www.hoekenblok.nl/actueel.
In de regeling is opgenomen dat werkgevers die Werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, hun aanvraag moeten aanvullen op ontbrekende gegevens volgens de NOW-regeling. Hierbij wordt onder andere gedoeld op het juiste bankrekeningnummer en de referteperiode. De werkgever heeft hiervoor vier weken de tijd. Voor klanten waarvoor Hoek en Blok een wtv-aanvraag heeft ingediend behoeft niets te worden gedaan.
Bedrijven die de wtv-aanvraag zelf hebben ingediend moeten deze ontbrekende gegevens zelf aanleveren bij het UWV en wel voor 1 mei 2020. Als de aanvraag niet volledig wordt gemaakt dan wordt deze niet in behandeling genomen.
Onduidelijk is of er bij een dergelijke afwijzing de mogelijkheid bestaat om opnieuw een aanvraag in te dienen. Dit blijkt niet uit de regeling zelf of de informatie zoals deze op de website van het UWV staat vermeld.
 
Belangrijk: NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona
 
Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de
NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen.
 
De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens
20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start.
 
Vergoeding tot 90% van de loonsom
De maximale vergoeding volgens de NOW-regeling is 90% van de loonsom. Deze vergoeding geldt als 100% van de omzet wegvalt. Valt een deel van de omzet weg, bijvoorbeeld de helft, dan krijgt men ook maar de helft van 90% vergoed, ofwel 45%.
 
Belangrijk: NOW-regeling verruimd voor concerns
 
De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid woensdag 22 april bekendgemaakt.
 
Probleem berekening omzetverlies concerns
Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Een probleem hierbij is dat concerns waarbij personeel van de ene BV niet of maar beperkt inzetbaar is in andere BV’s, door de berekening van de omzetdaling per concern soms geen vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld wanneer van een BV in het concern de hele omzet wegvalt, maar voor het concern als geheel de omzetdaling minder is dan 20%. Door de verruiming van de NOW-regeling wordt dit probleem nu opgelost.
 
Verruiming
De verruiming betekent dat zelfstandige rechtspersonen binnen het concern, zoals BV’s, de NOW voortaan zelf kunnen aanvragen. Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden:
 
  • Geen dividend of bonussen; concerns waarvan een BV een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen;
  • Geen ontslagen; de betreffende BV heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de BV. BV’s met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers;
  • Geen personeels-BV binnen het concern; concerns met personeels-BV’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.
 
Extra waarborgen
In de NOW-regeling wordt ook een aantal extra waarborgen opgenomen om frauduleus gedrag tegen te gaan. Zo mogen over de periode van het omzetverlies geen opdrachten worden omgeboekt van een BV die een beroep doet op de NOW naar een andere BV binnen het concern. Ook worden mutaties in voorraden toegerekend aan de omzet. Deze waarborgen worden nog nader uitgewerkt.
 
Wanneer in werking?
De aanpassing wordt in de loop van volgende week (27 april – 3 mei) gepubliceerd. Daarin zal ook worden opgenomen vanaf welk moment de regeling ingaat.
 
Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met Natasja Sperling - Schut of Letty Voets.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald
De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is één van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode 16 maart tot en met 28 april 2020.
 
Toetsdatum 6 april
Voor de vergoeding wordt aangesloten bij de gegevens van de kinderopvang die op 6 april 2020 bekend waren. De vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald aan de ouders. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Deze vorm van vergoeding is minder bewerkelijk dan uitbetaling via de kinderopvangorganisaties, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
 
Let op! Ouders met kinderopvang via een gemeentelijke regeling, bijvoorbeeld bij een sociaal medische indicatie, ontvangen de tegemoetkoming via de gemeente.
 
Tot maximumuurprijs
De vergoeding wordt gebaseerd op de eigen bijdrage tot de maximumuurprijs. Wanneer de werkelijke uurprijs lager ligt, worden ouders dus overgecompenseerd. Boven de maximumuurprijs zal de kinderopvangorganisatie de vergoeding betalen.
 
Ook ouders met een cruciaal beroep die voor hun kind(eren) wel kinderopvang genieten, krijgen compensatie van de eigen bijdrage. Het gebruik van deze noodopvang is namelijk kosteloos.
  
Herziening en bezwaar
De vergoeding van het kabinet zal soms afwijken van de werkelijk verschuldigde ouderbijdrage. Bij geringe afwijkingen vraagt het kabinet om begrip, bij grotere afwijkingen kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot herziening van de berekening en van de mogelijkheid tot instellen van bezwaar en beroep.
 
Tot slot
Uw contactpersoon en/of onze specialisten staan graag voor u klaar. 
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:
 
Namens directie en medewerkers wensen wij u alvast een prettige Koningsdag toe.
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi