Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronacrisis:
Introductie
Extra fiscale steunmaatregelen voor ondernemers
Overbruggingskrediet startup en scale-up van start
Langere looptijd en lagere drempel BMKB
Uitbreiding Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Bedrijven komen via geregistreerde nevenactiviteit ook in aanmerking voor TOGS
Tot slot
 
Introductie
Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de ondernemer tijdens de coronacrisis te ondersteunen.
Zo mag de DGA het gebruikelijk loon verder verlagen, is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd, zijn de TOGS-regeling van € 4.000 en het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek versoepeld. Ook is er al de mogelijkheid een zogeheten coronareserve te vormen en is de DGA-taks uitgesteld. Verder staan er nog enkele aandachtspunten in deze nieuwsbrief die voor u interessant kunnen zijn.
 
Extra fiscale steunmaatregelen voor ondernemers
Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf (NB: alleen voor de toekomstige maanden in 2020). De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis in 2009 is gebruikt. Dit betekent een voordeel van € 6.200 voor een gemiddelde ondernemer.

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van € 1.800.

Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste
€ 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen, die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor € 25.000 al in 2020 in plaats van in 2021. Naar verwachting hebben circa 125.000 bedrijven profijt van deze maatregel. De precieze uitwerking van de fiscale coronareserve wordt nog bekend gemaakt.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.

Deblokkering g-rekening
Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffing of btw. Er dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te zijn aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven.

Heeft u vragen over deze extra fiscale maatregelen al dan niet in combinatie met andere regelingen neem dan contact op met uw contactpersoon. Wij helpen u graag.
Bel 0184 64 54 64 of mail
 
Overbruggingskrediet startup en scale-up van start
Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. De extra faciliteit is nodig, omdat dergelijke bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen.
 
Bestaande regelingen onvoldoende
Genoemde categorie bedrijven zijn tot nu toe veelal met eigen vermogen, zoals ingehouden winst, of risicodragend vermogen gefinancierd. Ze kunnen maar beperkt gebruik maken van de tot nu toe beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten vanwege de coronacrisis.
 
Bijdrage aandeelhouders verwacht
De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2.000.000. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.
 
Rente 3%
De leningen worden verstrekt tegen een rente van 3%. Leningen boven € 500.000 betalen ook een zogenaamd premium van 2% per jaar. De looptijd van de leningen is drie jaar, maar er kan tussentijds boetevrij worden afgelost.
 
Het streven is om aanvragen voor een lening tot € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.
 
Niet voor iedere branche
Bepaalde branches zijn van de regeling uitgesloten. Dit betreft retail, horeca en kleine zakelijke dienstverlening. Ook zelfstandig ondernemers komen niet voor de kredietfaciliteit in aanmerking. Genoemde bedrijven kunnen namelijk ook bij een gewone bank terecht.
Meer informatie
 
Langere looptijd en lagere drempel BMKB
De financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd van 2 naar maximaal 4 jaar om ondernemers meer tijd te geven om deze lening terug te betalen.

Lagere drempel
Ondernemers komen daarnaast eerder voor de BMKB in aanmerking, omdat een aanvraag behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose, ook kan worden beoordeeld via een omzettoets. Hoe deze toets eruit zal zien, is nog niet duidelijk.
 
Uitbreiding Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? In verband met de coronamaatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) extra mogelijkheden.
De GO is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De bank krijgt een 50% staatsgarantie en loopt zo minder risico. Hierdoor hebben ondernemingen meer kans van slagen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen.
 
Wat houdt de verruiming in?
Allereerst verhoogt het ministerie de hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat van € 50.000.000 naar € 150.000.000. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, is hiermee het maximale garantiebedrag van de GO verhoogd van € 25.000.000 naar € 75.000.000.
 
Ook is het subsidieplafond verhoogd van € 200.000.000 naar € 1.500.000.000. Hiermee komt de overheid tegemoet aan de toenemende vraag van de (mogelijke) gebruikers van de GO. De vraag van de gebruikers van de GO is vanwege de coronacrisis namelijk toegenomen. Naar verwachting neemt deze vraag nog verder toe.
  
Voor wie?
De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in het Caribisch gebied. Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie.
 
Heeft u vragen over financiering of uitstel aflossing en rente neem dan contact op met Julian Pieper of Tabitha Rozeboom Bos.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Bedrijven komen via geregistreerde nevenactiviteiten ook in aanmerking voor TOGS
Ook de TOGS-regeling wordt verder versoepeld. Deze regeling betreft een belastingvrije gift van € 4.000 voor ondernemers in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca. De gift werd tot nu toe gebaseerd op de hoofdactiviteit van een onderneming, maar is nu ook toegankelijk als de ondernemer met een geregistreerde nevenactiviteit aan de voorwaarden voldoet.
 
Een aanvullende voorwaarde is dan wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies heeft van minstens € 4.000 en in dezelfde periode ook minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft.
 
Wilt u meer informatie hierover neem dan contact op met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tot slot

Namens directie en medewerkers wensen wij u veel succes toe. Wanneer u hulp nodig heeft of van gedachten wilt wisselen over uw bedrijfsvoering, neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Onze specialisten staan graag voor u klaar.
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:

 
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi