Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronacrisis:
Extra bericht
Corona nieuwsbrief nr 16
Verlenging van de NOW
Tozo: introductie vermogenstoets
TVL: hoger bedrag, strengere eisen
Afbouw belastingmaatregelen
Coronakredieten en liquiditeitsproblemen
Eventuele verzekering voor evenementenbranche
Aanvullend sociaal pakket
Tot slot
 
EXTRA BERICHT: Feest van 3 september gaat niet door
Zoals een tijd geleden aangekondigd zouden wij op 3 september een mooi feest organiseren. Dit jaar bestaat Hoek en Blok 30 jaar en Wim Stuij zou zijn afscheid als algemeen directeur met ons vieren. Helaas vanwege corona kan dit evenement niet doorgaan. We hopen in 2021 hierop terug te komen.
 
Corona nieuwsbrief nr 16
Het kabinet heeft vrijdag 28 augustus het derde steunpakket 3.0 gepresenteerd. Wat wijzigt er op hoofdlijnen?
  • Het derde steunpakket geldt tot 1 juli 2021;
  • De NOW 3.0 wordt soberder. Elk kwartaal worden de eisen voor wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt ook de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd;
  • De compensatie voor de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten MKB (TVL) is onder voorwaarden verhoogd naar € 90.000 voor een periode van drie maanden. Het omzetverlies moet vanaf januari hoger zijn om nog voor de TVL in aanmerking te komen;
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft in het derde steunpakket een vermogenstoets;
  • Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.
 
Wij willen zoveel mogelijk actueel zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van het steunpakket komen. Deze veranderingen zullen wij dan meenemen in onze volgende nieuwsbrief.

 
Verlenging van de NOW

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de eisen voor wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd. De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen.
 
Vaste opslag van 40%
Boven op de loonsom blijft een opslag op de loonkosten voor werkgeverslasten, voor onder andere vakantiegeld en pensioen, van 40% van kracht.
 
NOW 3.0: oktober tot en met december 2020
In de eerste periode, van oktober tot en met december 2020, is nog steeds vereist dat de omzetdaling minstens 20% bedraagt. De maximale vergoeding van de NOW 3.0 bedraagt 80% van de loonkosten bij 100% omzetverlies, in plaats van 90% onder de NOW 1.0 en 2.0.
 
NOW 3.0: januari tot en met maart 2021
In de tweede periode, van januari tot en met maart 2021, dient de omzetdaling ten minste 30% te bedragen. De tegemoetkoming bedraagt in die periode maximaal 70% bij 100% omzetverlies.
 
NOW 3.0: april tot en met juni 2021
In de derde periode, van april tot en met juni 2021, moet de omzetdaling ten minste 40% zijn en bedraagt de tegemoetkoming nog maar 60% bij 100% omzetverlies.
 
Samengevat:

NOW 3.0  Minimaal omzetverlies  Maximale compensatie
Oktober t/m december 2020    20%   80%
Januari t/m maart 2021   30%   70%
April t/m juni 2021   40%   60%

Beperkte loondaling zonder gevolgen
Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de
NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.
 
Ontslagboete vervallen
Ondernemers krijgen geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt een ondernemer een boete als hij twintig of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander vertegenwoordigend orgaan.
 
Maximumloon voor de NOW 3.0
Het maximumloon dat voor de tegemoetkoming volgens de NOW 1.0 en 2.0 in aanmerking wordt genomen, bedraagt twee keer het maximumdagloon, ofwel € 9.538 per maand (2020). Dit maximum geldt ook in de eerste twee periodes van de NOW 3.0, dus voor de periode oktober 2020 tot en met december 2020 en de periode januari tot en met maart 2021. In de derde periode van de NOW 3.0, de periode april tot en met juni 2021, bedraagt het maximum van de tegemoetkoming nog maar één keer het maximale dagloon (ongeveer € 4.769).
 
Aanvragen NOW 3.0 in november
Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Dan kan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de aanvraag worden ingediend. De aanvraagmogelijkheid staat los van eerdere aanvragen voor de NOW 1.0 en of de NOW 2.0. Ook de NOW 3.0 kan via het UWV worden aangevraagd.
 
De exacte voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.
 
Heeft u vragen of hulp nodig, neem dan contact op met Natasja Sperling-Schut of Letty Voets.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tozo: introductie vermogenstoets

Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo 3.0 heeft als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van een vermogenstoets.
 
Vermogenstoets
Ondernemers die meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen bezitten, komen niet langer voor de Tozo in aanmerking. Met directe geldmiddelen kunt u onder meer denken aan contant geld, bank- en spaarsaldo, aandelen, obligaties en opties. Andere vermogensbestanddelen zoals een bedrijfspand en machines, blijven buiten bereik van de regeling. Ook een eigen woning en afgeschermd pensioen tellen niet mee voor de grens van € 46.520.
 
Inkomenstoets partner blijft
De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht. Er wordt niet gekeken naar levensvatbaarheid van het bedrijf en de kostendeler norm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden.
 
Lening blijft mogelijk
Ook onder de Tozo 3.0 blijft een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk. Het totale bedrag van de lening mag onder de Tozo 1.0, 2.0 en 3.0 samen niet meer bedragen dan € 10.157. Ondernemers die al een lening van deze omvang hebben gekregen, komen hiervoor niet meer in aanmerking.
 
Bbz na Tozo 3.0
De bestaande Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) blijft als vangnet fungeren na de Tozo 3.0, die op 1 juli 2021 afloopt. Ook de Bbz voorziet in ondersteuning voor levensonderhoud en in krediet voor bedrijfskapitaal.
 
Heroriëntatie
Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen, zich heroriënteren op hun toekomst. Daarom gaan gemeentes vanaf 1 januari 2021 deze ondernemers actief ondersteunen op het gebied van coaching, advies en bij- of omscholing.
 
Aanvragen
De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Wij verwijzen hiervoor naar de website van de gemeente.
 
Wij helpen u graag met de aanvraag, bel of mail met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
TVL: hoger bedrag, strengere eisen

Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen.
 
Drie periodes van drie maanden
De nieuwe TVL heeft drie periodes van drie maanden. Net als bij de NOW 3.0 zijn dit de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. In deze drie periodes kan de tegemoetkoming telkens per periode maximaal € 90.000 bedragen. Dit is € 40.000 meer dan onder de huidige TVL met een maximum van
€ 50.000.
 
Groter omzetverlies
In de TVL uit het tweede steunpakket moet het omzetverlies minimaal 30% bedragen. Voor de nieuwe TVL blijft dit percentage voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 gelijk. Voor de daaropvolgende periode, van januari t/m maart 2021, is een minimum omzetverlies vereist van 40%, voor de daaropvolgende periode, van april t/m juni 2021, is dit 45%.
 
Gedeeltelijke dekking
Net als onder de TVL uit het tweede steunpakket is er voor de nieuwe regeling slechts dekking voor 50% van de vaste lasten. Voor de berekening wordt ook nu uitgegaan van branchegemiddelden, op basis van cijfers van het CBS. Op basis van dit gemiddelde en het omzetverlies wordt een TVL verstrekt van 50%.
 
Alleen voor specifieke branches in het mkb
De tegemoetkoming is en blijft alleen beschikbaar voor specifieke branches in het mkb. Dit betekent dat een bedrijf moet beschikken over de juiste SBI-code. Verder dient het bedrijf onder andere minder dan 250 werknemers in dienst te hebben. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de TVL en zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten? Raadpleeg dan de adviestool van het RVO.
 
Meer vaste lasten
Daarnaast is vereist dat een bedrijf per periode van drie maanden minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft. Voor de TVL uit het tweede steunpakket is dit nu voor een periode van vier maanden. Een bedrijf moet dus onder de nieuwe TVL meer vaste lasten hebben om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen.
 
Aanvragen
U kunt de TVL uit het derde steunpakket voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 aanvragen bij RVO.nl. Ondernemers moeten voor iedere periode apart een aanvraag indienen.
 
Hulp nodig bij de aanvraag? Bel of mail met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Afbouw belastingmaatregelen

De bestaande versoepeling van belastingregels vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van betaling en verlaging van belastingrente, wordt afgebouwd. Het uitstel van belastingen kunt u krijgen voor onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.
 
Uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021
Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.
 
Aflossen belastingschulden
Ondernemers die geen uitstel of verlengd uitstel bij de Belastingdienst aanvragen, moeten hun belastingschulden in beginsel in 24 maanden aflossen. Heeft u uitstel gekregen, dan moet u uiterlijk per 1 januari 2021 met aflossen starten.
 
Maatwerk bij aflosproblemen?
Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bezien of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken dat er liquiditeitsproblemen zijn, dat deze tijdelijk zijn, dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar is. De Belastingdienst beraadt zich nog over uitbreiding van de bestaande mogelijkheid tot schuldsanering.
 
Invorderingsrente blijft laag
Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Ondernemers hoeven dus nauwelijks rente te betalen over de belastingschuld gedurende het uitstel van betaling. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.
 
Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog
Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt nu ook 0,01%, maar dit percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).
 
Reisaftrek verruimd
In de inkomstenbelasting bestaat de reisaftrek voor woon-werkverkeer dat met het openbaar vervoer wordt afgelegd en waarvoor de werknemer geen vergoeding van de werkgever krijgt. Sommige thuiswerkers reizen veel minder naar hun werk. Daardoor hebben ze recht op minder reisaftrek, terwijl de kosten vaak gewoon doorlopen. Daarom wordt voor 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis heeft voortgezet. Voorwaarde is wel dat de reiskosten ongewijzigd zijn.
 
Heeft u vragen neemt u dan contact op met uw contactpersoon, die helpt u graag.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Coronakredieten en liquiditeitsproblemen

De verlenging van tal van kredietfaciliteiten blijft ook na 1 oktober 2020 van kracht. Het is nog niet bekend of de voorwaarden nog worden gewijzigd. De verlenging betreft onder meer de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC).
 
Het kabinet onderzoekt samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.
 
Naast de door de overheid geboden oplossingen zijn er verschillende alternatieven om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Daarnaast zijn er ook diverse mogelijkheden om geplande investeringen door de terughoudende reacties van banken op een andere manier te financieren.

Meer weten? Neem contact op met Julian Pieper per mail of telefoon.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Eventuele verzekering voor evenementenbranche

In de evenementenbranche wordt van gedachten gewisseld over nieuwe verzekeringsinstrumenten, waarmee activiteiten mogelijk hervat kunnen worden. Wanneer hierover meer bekend wordt zullen wij u hierover informeren.

 
Aanvullend sociaal pakket

Vanwege het verlies aan banen door de coronapandemie, wordt er € 1,4 miljard uitgetrokken voor diverse sociale maatregelen, zoals begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes. Ook is dit geld beschikbaar voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast komt er steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden. Wanneer hier meer over bekend is zullen wij u informeren.

 
Tot slot
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals: 
Agenda
16
sept
 
Webinar Prinsjesdag
Woensdag 16 september (de dag na Prinsjesdag) vanaf 12.30 uur praten wij u in een uurtje bij over de belangrijkste aandachtspunten uit de miljoenennota voor u (als ondernemer). Klik hier voor meer informatie.
Aanmelden
30
sept
 
Webinar: "Hoe wordt mkb gehackt? En wat kunt u ertegen doen?"
Hackers slaan toe in het mkb. Wij laten u zien hoe én … wat u er tegen kunt doen tijdens ons webinar op woensdag 30 september van 12.00 tot 12.30 uur. Klik hier voor meer informatie.
Aanmelden
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi