Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronavirus:
Hoek en Blok - uw houvast in onzekere tijden
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid / Tegemoetkoming loonkosten
Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
Banken ruimhartig met uitstel aflossing
Verdere versoepeling uitstel betalen belasting - vervallen derdenverklaring
Eigen bijdrage kinderopvang
Compensatie specifieke sectoren
Coulance betalen pensioenpremies en waterschappen
Tot slot
 
Hoek en Blok - uw houvast in onzekere tijden
Afgelopen week gaf de Ierse arts en topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de situatie treffend weer, hij zei: “Iedereen is bang om het verkeerde te doen. Maar perfectie is de vijand van het goede als het gaat om noodgevallen. “Snelheid is het allerbelangrijkste.”
En snelheid inzake de maatregelen voor ondersteuning van het bedrijfsleven hebben we ervaren afgelopen week. De noodmaatregelen volgden elkaar in rap tempo op, waarbij de belangrijkste zijn: tegemoetkoming loonkosten, uitstel belastingen, ondersteuning zelfstandige ondernemers en uitstel van aflossing en in sommige gevallen rente bij banken. Deze maatregelen hebben als doel om het bedrijfsleven te steunen, te helpen overleven in deze zeer onzekere tijd, om te zorgen dat er geen paniek ontstaat en ter voorkoming van een sneeuwbaleffect als men stopt met het betalen van leveranciers met faillissementen tot gevolg.
 
Wij adviseren u om in elk geval de volgende zaken aandacht te geven:
 • Inzicht in Cash-flow
  Zorg voor een goed overzicht van de cash-flow voor de rest van dit jaar en breng eventuele knelpunten in beeld. Maak deze liquiditeitsprognose op de korte termijn, en verrijk deze met de inzichten uit bijvoorbeeld het debiteurenbeheer.
 • Optimalisatie werkkapitaal
  Als de liquiditeit onder druk staat, is operationeel werkkapitaalbeheer één van de belangrijkste zaken om op te focussen. Er zal in de huidige periode geen tijd zijn om dit planmatig aan te pakken, maar schenk aandacht aan de volgende zaken:

  - Debiteurenbeheer: uw klanten zullen overwegen om later te gaan betalen. Tijdige facturatie in combinatie met actief debiteurenbeheer is daarom nodig. Zorg dat u direct het gesprek aangaat met de grootste klanten, wacht niet hiermee totdat de betalingstermijn is verstreken. Daarnaast identificeert u daarmee in een vroeg stadium eventuele betalingsproblemen.
  - Crediteurenbeheer: een manier om uw eigen werkkapitaalpositie op korte termijn te verbeteren, is het in gesprek gaan met uw leveranciers om goede afspraken te maken. Ga ook met andere crediteuren, zoals bijvoorbeeld de verhuurder van uw bedrijfspand, in gesprek om gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing.
  - Voorraadbeheer: de supply chains, vooral de aanvoer van goederen uit China, zijn door het Coronavirus ernstig verstoord. Om een grote impact op uw bedrijf te voorkomen is het raadzaam eerst te focussen op de meest kritische producten en leveranciers. Zorg dat u weet wanneer u de volgende bestelling kunt verwachten. Daarnaast kunt u onderzoeken of er vergelijkbare goederen gekocht kunnen worden bij andere leveranciers.

Naast bovengenoemde financiële aspecten, zijn er ook veel vragen rondom juridische zaken. Wie is er aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het Coronavirus in het geval u uw leveringsverplichting niet na kunt komen, uw dienst niet kunt leveren of andere afspraken niet na kunt komen.
Op deze vragen is geen eenduidig antwoord te geven, maar heb aandacht voor de volgende zaken:
 • Check de algemene voorwaarden en andere relevante contractuele afspraken. Ga na of er een overmachtsclausule in de algemene voorwaarden is opgenomen. Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden? Wat zijn de gevolgen van het beroep op overmacht? Bestaat er een recht de overeenkomst te beëindigen als de overmachtsituatie een bepaalde periode voortduurt; en is dit dan een recht voor beide partijen of slechts voor een van de partijen? In hoeverre kunt u of uw leverancier een beroep op overmacht doen wanneer er een probleem is bij uw of zijn leverancier?
 • Houd bij het aangaan van nieuwe contracten rekening met het Coronavirus. 
 • Tref schadebeperkende maatregelen en overweeg alternatieve manieren om contractuele verplichtingen na te komen. Zijn er vervangende producten?
 • Informeer de klant onmiddellijk over de komende vertraging of andere afwijkingen van gemaakte afspraken. 
 • Bekijk uw verzekeringspolis om te zien of er dekking is voor de schade als gevolg van het Coronavirus.

De huidige situatie had niemand kunnen voorzien en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Creëer liquiditeitsruimte door gebruik te maken van de steunmaatregelen van centrale en lokale overheden, van banken en de belastingdienst om de kosten te compenseren en de uitgaven te beperken en/of uit te stellen. Voorziet u op korte termijn liquiditeitsproblemen, stel dan per direct betaling van belastingen uit. Ga en blijf voor zaken rondom uw bedrijfsvoering in contact met uw stakeholders: personeel, financiers, leveranciers en afnemers. Er is sprake van een ontzettend groot gevoel van solidariteit, ondernemers zijn inventief en staan klaar om elkaar te helpen. Met elkaar komen we deze periode door. Ook Hoek en Blok is er voor u en wij kunnen u bij al deze zaken ondersteunen en waar nodig voor u regelen. 
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid / Tegemoetkoming loonkosten
Zoals we u eerder hebben laten weten is de bestaande regeling inzake werktijdverkorting per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht.
Helaas is bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief nog geen nadere informatie beschikbaar over de uitvoering van de NOW; wij hopen en verwachten dat het UWV de komende dagen met informatie komt waarna wij u terstond zullen informeren.
 
Voor informatie kunt u opnemen met Letty Voets.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
 • U bent een gevestigde zelfstandig (zzp'er / kleine) ondernemer.
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit de onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 
Hoe hoog is de inkomensaanvulling?
De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een gezin en alleenstaande (ouder). De hoogte van de aanvulling is op dit moment nog niet definitief bekendgemaakt door het kabinet. Daarom verstrekt de Sociale Dienst Drechtsteden op dit moment een voorschot ter hoogte van de bijstandsnorm: voor een gezin is dat:
€ 1.503,31 (netto, incl. vakantietoeslag) en voor een alleenstaande € 1.052,32 (idem). Als u nog inkomsten verwacht in de maanden maart, april en/of mei dan worden deze inkomsten van de norm afgehaald. Of anders gezegd, de Sociale Dienst Drechtsteden vult de eigen inkomsten van de zzp'er / (kleine) ondernemer aan tot de van toepassing zijnde norm.
 
Waar kunt u terecht?:
 • Sociale Dienst Drechtsteden; sinds maandag 23 maart 09.00 uur staat er een digitaal aanvraagformulier op de website.
 • Avres; uitvoeringsorgaan voor Vijfheerenlanden; sturen naar aanleiding van telefonisch contact een aanvraagformulier toe. Ze gaan er hierbij (nog?) wel van uit dat de regeling alleen bedoeld is voor zelfstandigen zonder personeel. Telefoonnummer 0183 650200.
 • Barendrecht; via de website (Werk en Uitkering) kunt u zich aanmelden met uw DigiD. Binnen 3 dagen wordt er telefonisch contact opgenomen.
 
Heeft u vragen neem dan contact op met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper en wij helpen u graag.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Banken ruimhartig met uitstel aflossing
Op 19 maart hebben de grootbanken ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank gezamenlijk besloten om bij in de kern gezonde bedrijven 6 maanden uitstel van aflossing te verlenen bij financieringen tot 2,5 miljoen. Hier wordt door de banken ruimhartig mee omgegaan. Bij ING en Rabobank kunt u via de website een aanvraag voor uitstel van aflossing indienen.
Bij ABN AMRO hoeft u zelfs niets te doen en krijgt u automatisch 6 maanden uitstel van aflossing én rente tenzij u uiterlijk 31 maart 2020 aangeeft dit niet te willen.
 
Voorziet u liquiditeitsmoeilijkheden neem dan contact op met uw contactpersoon, Julian Pieper of Tabitha Rozeboom Bos en wij helpen u graag.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Verdere versoepeling uitstel betalen belasting - vervallen derdenverklaring
Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van (naheffings-)aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
 
Uitstel voor het betalen van belastingen hoeft pas te worden aangevraagd wanneer er een aanslag is ontvangen. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
Voorbeeld: de in februari 2020 aangegeven loonheffingen zijn uiterlijk eind maart verschuldigd. Als duidelijk is dat er liquiditeitskrapte is ontstaan vanwege de Coronacrisis heeft u de mogelijkheid om deze niet te betalen en de naheffingsaanslag af te wachten. Zodra deze binnen is moet er uitstel van betaling worden aangevraagd met het verzoek om de verzuimboete naar nihil te verminderen. 
 
Vanaf het moment dat een onderneming om uitstel verzoekt, worden de invorderingen meteen stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. De pauze duurt drie maanden. De verklaring van een derde deskundige is derhalve niet meer nodig.
Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel vragen. In dat geval vraagt de Belastingdienst wel om aanvullende informatie om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de Coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd.

Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen
Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het Coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.

Uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanpassen
Ondernemers met een BV kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. 
 
Voorlopige aanslag inkomstenbelasting DGA
Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw BV onttrekt vanwege de gevolgen van het Coronavirus voor uw BV? Dan kunt u als DGA uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.
 
Voor al deze maatregelen kunt u terecht bij uw contactpersoon, zij regelen dit in overleg met u.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Eigen bijdrage kinderopvang
Ouders waarvan de kinderen normaal naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang gaan, krijgen hun inkomensafhankelijke eigen bijdrage terug. Het is de bedoeling dat de ouders de rekeningen gewoon blijven betalen. De Belastingdienst maakt het te vergoeden bedrag over aan de kinderopvangorganisaties die vervolgens de eigen bijdrage terugbetalen aan de ouders. De regeling geldt voor de periode van 16 maart tot en met 6 april 2020.
 
Compensatie specifieke sectoren
De compensatieregeling getroffen sectoren is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier om de horecasector, culturele sector, reisbranche en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de
1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de Corona-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

 
Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van 3 maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd en zullen wij u nader informeren.
 
Coulance betalen pensioenpremies en waterschappen
Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het Coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal maatwerk geleverd worden op basis van de volgende mogelijkheden:
 • Pensioenuitvoerders treffen met werkgevers waar nodig een betalingsregeling. De individuele werkgever dient zich in dat geval te melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
 • Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
 • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid, onder meer door het inschakelen van incassobureaus en het opleggen van boetes uit te stellen.
Omdat de wettelijke mogelijkheden voor maatwerk beperkt zijn, wordt er op korte termijn overlegd tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling.

Waterschappen

Ook de waterschappen hebben besloten uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers met financiële problemen vanwege de Coronacrisis. Ook zetten verschillende waterschappen de invordering van belastingen stil en worden facturen sneller betaald.
 
Tot slot
Uw adviseurs bij Hoek en Blok staan voor u klaar om u met raad en daad ter zijde te staan.
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatie sites beschikbaar zoals:
 
Namens directie en medewerkers heel veel succes om met elkaar deze ongekende en onvoorspelbare tijd tot een goed einde te brengen.
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi
...