Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronacrisis:
Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie
Wanneer kunt u een beroep doen op de NOW 2.0?
TOGS-regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets
Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september
Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
Subsidieregeling Praktijkleren
Tot slot
 
Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie
Het eerste steunpakket dat halverwege maart werd gepresenteerd, loopt op 31 mei af. Nu ligt sinds woensdag 20 mei het tweede steunpakket voor ondernemers op tafel. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Zo is er meer compensatie voor vaste lasten, vervalt de ontslagboete in de NOW-regeling en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling. 
 
Wanneer kunt u een beroep doen op de NOW 2.0?
U kunt - ook als u geen beroep heeft gedaan op de NOW 1.0 regeling - een beroep doen op de NOW 2.0 regeling. De omzetdaling (meer dan 20%) wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
 
De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 tellen eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen mee als omzet. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling mogelijk minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.
 
Als u nog geen loonkostensubsidie voor de NOW 1.0 heeft aangevraagd kan deze tot en met 5 juni worden aangevraagd (dat was 31 mei). Als u ook gebruik wilt maken van de NOW 2.0 regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 
De verwachting is dat u vanaf 6 juli de aanvraag kunt indienen voor de NOW 2.0.
 
Loonsom 2.0 vaststelling
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon over de maand maart (was januari bij NOW 1.0). Hier komt voor alle bedrijven een opslag van 40% (was 30%) bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van
€ 9.538 per maand.
 
Aanpassing berekening hoogte loonsom niet alleen voor seizoensgebonden bedrijven maar voor alle bedrijven
Voor alle bedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald in personeel en een NOW 1.0 aanvraag hebben gedaan is er een correctie opgenomen. De loonsom van maart zal als referentiekader worden genomen. Dit geldt dus voor alle bedrijven waarvan de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal de loonsom van januari. In dat geval wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de definitieve subsidievaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart, met als peildatum 15 mei.
 
Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei, in vergelijking met de maand januari (inclusief maximering). Deze rekenmethode geldt dus niet alleen voor seizoensbedrijven en zal bij de definitieve loonsom automatisch worden herberekend.
 
Ontslag om bedrijfseconomische redenen via het UWV kan vanaf 1 juni zonder boete
In de NOW 2.0 vervalt de ontslagboete die een werkgever krijgt als hij tijdens de NOW-subsidie werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat. Het gaat hierbij om de ontslagaanvragen die vanaf 1 juni bij het UWV worden ingediend.
 
Let wel: laat u op voorhand goed adviseren als u afscheid wilt nemen van werknemers. Een proforma-aanvraag voor 1 juni zal gezien worden als een aanvraag waarvoor de boete wel geldt. Onze arbeidsdeskundigen/-juristen zijn u hierbij graag van dienst.
 
Bij- en omscholen verplichting
Ondanks het feit dat u NOW-subsidie kunt ontvangen, verwacht de overheid dat er toch ontslagen zullen gaan volgen en daarom krijgen werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen om de kansen van hen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het kabinet stelt een scholingspakket, ‘NL leert door’ geheten, van € 50 miljoen ter beschikking. Het pakket, dat nog verder moet worden uitgewerkt, bestaat uit ontwikkeladviezen en onlinescholing. Bedenk ook dat u nog steeds gebruik kunt maken van de O&O-fondsen en de SLIM-regeling. Verderop in deze nieuwsbrief komen we hierop terug.
 
Dividenden en bonussen in coronatijd
Het is niet zo dat u geen dividenden mag uitkeren of bonussen of eigen aandelen meer mag inkopen in deze tijd. Dat mag namelijk wel, maar u moet altijd aan de uitkeringstoets denken en dit goed verwerken in uw notulen.
 
Een uitzondering hierop geldt voor bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling 2.0 en waarbij een accountantsverklaring is vereist (zie hieronder). Deze bedrijven mogen geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze voorwaarde geldt over het jaar 2020 tot en met de datum in 2021 wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde ziet dus niet op dividenden, bonussen en aandelen over 2019. Let dus ook hierbij op de formulering in uw notulen.
 
Heeft u vragen over uw notulen neem dan contact op met uw contactpersoon of met Letty Voets.
 
Wanneer heeft u een accountantsverklaring nodig bij de NOW-regeling?
Een accountantsverklaring is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer en voor bedrijven die bij de definitieve vaststelling van de subsidie een bedrag hebben ontvangen van € 125.000 of meer.
 
Heeft u vragen over de NOW? Dan kunt u bellen of mailen met Letty Voets of Natasja Sperling-Schut.
 
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
TOGS-regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
De TOGS-regeling wordt voortgezet als regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 voor de komende drie maanden vanaf juni. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De omzetderving moet minstens 30% zijn. Daarmee is de regeling minder toegankelijk, aangezien onder de bestaande TOGS-regeling de omzetderving minstens 20% moest zijn. Ook de nieuwe regeling staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Denk daarbij onder meer aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.
 
Graag voeren wij de aanvraag voor u uit; neem dan contact op met
Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets
Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
 
Aanscherping met partnertoets
De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden. Ook onder de nieuwe Tozo-regeling is dit dus niet het geval.
 
Ondersteuning blijft verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal
€ 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Er mag een tweede lening worden afgesloten mits er geen sprake is van surseance van betaling of mits er geen sprake is van een staat van faillissement.
 
De DGA heeft, onder bepaalde voorwaarden, tevens recht op de Tozo. Van belang is wel dat de loonbetaling hiervoor tijdelijk stopgezet wordt.
Ondernemers kunnen de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij hun woongemeente.
 
Heeft u vragen, neem dan contact op met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 
Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 september 2020.
Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.
 
Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden moeten verklaren geen dividenden en bonussen uit te zullen keren of eigen aandelen in te kopen. De vormgeving van deze verklaring wordt nog nader uitgewerkt.
 
Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.
 
Voor ondernemers die reeds drie maanden uitstel van betaling hebben gekregen loopt deze termijn wellicht binnenkort al af. Het is dan van belang om na te gaan of langer uitstel nog nodig is. Vóór het aflopen van de driemaandsperiode moet dan langer uitstel worden aangevraagd. De bewijsstukken die bij de aanvraag moeten worden meegestuurd hangen af van de hoogte van de totale belastingschuld. Wij kunnen u uiteraard assisteren bij deze aanvraag.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.
 
De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.
 
Wij helpen u graag met de financieringsaanvraag. Neem contact op met Julian Pieper of Tabitha Rozeboom Bos.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Subsidieregeling Praktijkleren
Ook dit jaar kunnen werkgevers in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren wanneer u gedurende het schooljaar 2019-2020 leerlingen of studenten hebt uit de onderstaande doelgroepen:
  • Leerlingen uit het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs die een stage lopen;
  • VMBO-leerlingen die een entreeopleiding of een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo;
  • MBO-deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • HBO-studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag en maatschappij;
  • Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio).
 
Om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten is het vanaf de vierde week van mei mogelijk om een voorschot aan te vragen. Het voorschot geldt voor de periode van de start van schooljaar 2019-2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020.
 
Het maximumbedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.700 per volledig studiejaar. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 16 september 2020. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een student begeleiding heeft gehad.
 
Heeft u tot en met 19 mei 2020 een gedwongen sluiting gehad in verband met corona? De weken waarin je de student hierdoor geen begeleiding kon bieden worden niet in mindering gebracht op de subsidie.
 
Extra Subsidiemogelijkheden 
Naast de subsidieregeling Praktijkleren adviseert IMC u graag over andere regelingen, zoals de Subsidieregeling voor Leren en Ontwikkelen in MKB (SLIM-regeling), MKB Idee en de O&O-fondsen. Deze regelingen sluiten aan bij ‘NL leert door’ in het kader van NOW 2.0.
 
Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor bovenstaande of andere subsidies? Neem dan contact op met Sabine de Grauw. 
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tot slot
Wij beseffen heel goed dat er met deze nieuwe informatie veel op u afkomt, daarom organiseren wij op donderdag 4 juni van 11.30 tot 12.30 uur een webinar waar u uw vragen kunt stellen. Interesse? Meldt u aan via: communicatie@hoekenblok.nl of via de knop hieronder.
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:


Aanmelden webinar
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi