Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronavirus:
Introductie
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - Tegemoetkoming loonkosten
Uitbreiding mogelijkheden uitstel van betaling
Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
Verlaging BMKB-provisie
Tot slot
 
Introductie
Sinds 6 april is het mogelijk om een aanvraag NOW/tegemoetkoming loonkosten in te dienen bij het UWV. Hierover hebben wij u in onze vorige nieuwsbrief geïnformeerd. In deze nieuwsbrief enige verduidelijking over de nadere uitwerking. Tevens zijn er meer mogelijkheden voor uitstel betalingen bij de Belastingdienst, is er informatie over extra steun voor zorgaanbieders en is de TOGS (€ 4.000 regeling) uitgebreid en is de provisie voor de BMKB-regeling verlaagd.
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - Tegemoetkoming loonkosten
Bedrijven met personeel die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart (met terugwerkende kracht) een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Wij verzorgen een groot aantal aanvragen voor onze relaties en maken u graag deelgenoot van onze bevindingen. In onze vorige nieuwsbrief vindt u de algemene uitgangspunten voor deze regeling.
 
Omzetdaling
De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de kwartaalomzet van 2019 (totale omzet 2019 gedeeld door vier) en de te verwachten omzet in drie achtereenvolgende maanden tussen 1 maart en 31 juli 2020. Het is dus van belang om te bepalen in welke maanden u de meeste omzetderving verwacht. Als u nu nog niet kunt inschatten wanneer de grootste omzetdaling nog moet komen, dan kunt u beter wachten met het indienen van de aanvraag totdat er meer inzicht is.
 
Concern
Als een onderneming bestaat uit verschillende entiteiten die samen een concern vormen, wordt de aanvraag ingediend per loonheffingsnummer maar dient de te verwachten omzetdaling van het totale concern te worden opgegeven. De uitbetaling van de tegemoetkoming wordt vervolgens gelijk verdeeld over de entiteiten (loonheffingsnummers). Binnen het concern moeten de ontvangen gelden daarna mogelijk onderling worden doorgestort zodat de tegemoetkoming terecht komt bij de entiteit waar omzetverlies wordt geleden.
 
Bankrekeningnummer
Voor een vlotte uitbetaling is het van belang dat het UWV beschikt over het juiste bankrekeningnummer. Normaliter houdt het UWV het bankrekeningnummer aan waar de belastingen op teruggestort worden. Alleen in het geval dat dit bankrekeningnummer niet bekend is bij het UWV kunt u het bankrekeningnummer doorgeven waarvan de loonheffingen betaald worden. Check bij het indienen van uw aanvraag altijd nog even het juiste rekeningnummer.
 
Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit van de uiteindelijke tegemoetkoming (maximaal 80% x 90% x loonsom). Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht het UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen.
 
De NOW is een belangrijke ondersteuning voor ondernemers die getroffen zijn. Het aanvragen van deze maatregel is maatwerk; wij zijn u hier graag bij van dienst.
 
Neem contact op met Natasja Sperling- Schut of Letty Voets.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Uitbreiding mogelijkheden uitstel van betaling
Het is inmiddels mogelijk om voor meer belastingen uitstel van betaling te vragen.

Voor welke belastingen?
U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffing, omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelasting (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?
Dit kan op 2 manieren: met een online-formulier of schriftelijk.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting (btw) vraagt u in één keer tegelijk uitstel van betaling aan (u blijft wel gewoon aangifte doen). U hoeft niet te wachten tot u voor alle vijf belastingsoorten een aanslag heeft ontvangen, één aanslag is voldoende. Heeft u niet voor alle vijf genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kunt u de overige aanslagen wel gewoon betalen.

Voor de overige belastingen geeft u per belasting apart aan dat u uitstel van betaling wilt.


Vanaf het moment van uw verzoek mag u de betaling van de belastingaanslagen waarvoor u uitstel heeft aangevraagd drie maanden uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel heeft aangevraagd en die binnen deze termijn van drie maanden vallen.


Bijzonder uitstel van betaling langer dan 3 maanden

Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met een online formulier. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Voor de bewijsvoering wordt onderscheid gemaakt tussen een totale belastingschuld tot
€ 20.000 en een totale belastingschuld die hoger is dan dit bedrag.

Heeft u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000?

U kunt uitstel vragen door de Belastingdienst een brief te sturen en in uw verzoek de omstandigheden en gevolgen aan te geven waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

Heeft u op dit moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld hoger dan € 20.000?

Om op uw verzoek te beslissen heeft de Belastingdienst extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een derde-deskundige.
Een derde-deskundige is bijvoorbeeld uw accountant of belastingadviseur, maar in elk geval niet iemand uit uw eigen onderneming. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.


Melding betalingsonmacht

Er hoeft voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis geen aparte melding betalingsonmacht meer gedaan te worden.

Heeft u vragen over melding van betalingsonmacht of indiening van een verzoek om uitstel van betaling, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, willen op die manier zorgaanbieders bijstaan en tevens garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.
 
De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders. Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.
Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis behoudens de NOW.
 
Zorgaanbieders uit de genoemde branches met een zorgcontract kunnen vanaf 14 april een vooruitbetaling aanvragen. De details van deze regeling zijn nog niet geheel duidelijk.
Graag verwijzen wij u naar de site van zorgverzekeraars en dan met name de veel gestelde vragen; https://www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet
 
Heeft u vragen of kunnen wij u helpen met de aanvraag? Neem dan contact op met Alexander Houtman.

Bel 0180 64 54 64 of mail
 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
Op 7 april heeft het kabinet besloten om de lijst met ondernemingen die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling, de € 4.000 compensatie, fors uit te breiden. Eerder was deze compensatie met name voorbehouden aan non-food detailhandel, horeca en kunst gerelateerde ondernemingen. Nieuw is dat ook bepaalde ondernemingen in de detailhandel-food, dienstverlening, medici en groothandel in aanmerking komen. Voor specifieke details verwijzen wij u naar dit nieuwsbericht
 
Verlaging BMKB-provisie

Provisie voor Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is verlaagd. Op dit moment hebben wij voor meerdere ondernemers reeds een overbruggingsfinanciering aangevraagd. Tot op heden kunnen we zeggen dat banken bereidwillig zijn met het honoreren van deze financieringsverzoeken. Het is wel van essentieel belang dat er een compleet verzoek wordt ingediend en goed inzichtelijk wordt gemaakt wat de kredietbehoefte is. Eén van de nadelen is dat er 3,9% provisie betaald moest worden voor de borgstelling van de staat.  Op 7 april heeft het kabinet besloten om deze
BMKB-provisie te verlagen van 3,9% naar 2,0%.

Wij regelen het graag voor u. Neem voor beide regelingen contact op met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper. 

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tot slot
Uw contactpersoon en/of onze specialisten staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen en wij zullen er alles aan doen om tot oplossingen te komen.
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:
 
Namens directie en medewerkers wensen wij u fijne paasdagen en sterkte om uw onderneming op koers te houden.
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi